top of page
header.jpg

קביעת מכסה למתן מעמד פליט זמני.

המשבר באוקראינה חושף את שאנו זועקים שנים - מדינת ישראל שהוקמה על ידי פליטים, לא קבעה מעמד פליט זמני בחקיקה! 
נשים וילדים פליטי מלחמות לא מתקבלים במידת הרחמים היהודית בישראל.

כבר יותר מעשור הועד למאבק ברצח עם של תנועת דרור-ישראל דורש מממשלות ישראל לחוקק את הצעת החוק לטיפול ומענה לפליטים:

הענקת זכויות סוציאליות לפליטים הזמניים בישראל.

השבת הפליטים לארצם בחלוף הסכנה.

אנו קוראים לחברי הכנסת: קחו אחריות. 
חוקקו את חוק טיפול ומענה לפליטים.

הצטרפו אלינו, הורידו את תקציר הצעת החוק וחיתמו על העצומה התומכת בחקיקת מעמד פליט בישראל.

הצטרפת לעצומה

לעם היהודי ישנה אחריות היסטורית לגורלם של עמים אחרים ובמיוחד לאלו הנרדפים על בסיס גזעם, דתם, מינם או מגדרם ולאלו המבקשים מקלט מאימת המלחמה.  אחריות זו מחייבת אותנו למעשה.

בשעה זו ממש מיליוני פליטים, בעיקר נשים וטף, נסים על נפשם למצוא מקלט זמני, מוגן ובטוח מפני מאורעות המלחמה בין רוסיה ואוקראינה.

המשבר ההומניטרי הזה חושף את שאנו זועקים כבר שנים – דרושה חקיקה המסדירה את מעמד הפליט הזמני בישראל!

מדינת ישראל, שהוקמה על ידי פליטים, לא קבעה מעולם מעמד פליט זמני בחקיקה. דבר זה לא רק שלא מאפשר לישראל לקלוט פליטים המצויים במצוקה, הוא גם לא מאפשר לה להחזירם למקומות מוצאם בתום האיום על חייהם ויציאתם ממצב פליטות.

הסכנה לקיומה של ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית הולך וגדל ככל שממשיכה ממשלת ישראל להימנע מקביעת מעמד זמני בחוק לפליטים.

הועד למאבק ברצח עם של תנועת דרור-ישראל פועל למעלה מעשור בכדי להשפיע על ממשלות ישראל לקבוע מעמד פליט זמני בכפוף למכסה הולמת בלבד בחוק הישראלי המאפשר לקלוט פליטים לתקופה מוגבלת ולהשיבם למקומות מוצאם בתום הסכנה לחייהם. רק כך נוכל לשמור על צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הגיעה העת לעשות זאת. ממשלת ישראל לא יכולה להמשיך לעמוד מנגד בשעה זו.

כניסתם של פליטים ללא הסדרה היא מדיניות כושלת וחסרת אחריות.

הוועד למאבק ברצח עם פונה מכאן לאזרחי ישראל:

הצטרפו לעצומה התומכת בהסדרה היסטורית של מעמד הפליט הזמני בישראל.

הצטרפת לעצומה

 

הוועד למאבק ברצח עם- ארגון יהודי וכלל אנושי (ע"ר)

 

עמותה רשומה: 58-046531-8

כתובת: ההגנה 34, תל אביב

טלפון: 03-5125100     פקס: 03-5125105

E-mail : thecga.mail@gmail.com

bottom of page